SPRINGKASTELEN VERHUUR - HUREN SPRINGKASTEEL - BALOEBA - info@baloeba.be
whatsapp facebook instagram
 
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N
 
Artikel 1
 
Om de in het contract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient U over hetvolgende te beschikken :
  • Electriciteit van 220 Volt, minstens 16 Amp te leveren met verlengdraad tot aan de achterkant van het kasteel.
  • Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,...) bij voorkeur gras of zand waarop het kasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (zie afmetingen kasteel) Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.
Artikel 2
 
Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 1 wordt aangeduid. 
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is hier verantwoordelijk voor.
Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. 
Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. 
Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goed heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen m.b.t. het gebruik.
 
Artikel 3

De huurder staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik.

De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. 
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade weze. 
De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, verzekering welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. 
Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. 
Het is verboden het springkasteel te betreden met schoenen. 
Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmmen, noch met eten, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. 
Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. 
Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. 
Alle schade, niet veroorzaakt door slijtage, alsook reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik van de huurder, zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 

Artikel 4
 
In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder a.o. regen, wind, ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus, in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade. 
Bij stormwind dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij hevige regen.
 
Artikel 5
 
Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen : Water aflaten, torens en muren naar binnen duwen. Kasteel in twee plooien.
Na de regen moet het kasteel steeds terug opgezet worden zodat het kan drogen.
 
Artikel 6
 
bij de in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs in contanten, alsook de desgevallende waarborgsom, betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op het overeengekomen leveringstijdstip, behoudt de verhuurder zich het recht voor verhaal van alle schade hieruit voortvloeiend te verhalen aan de huurder.
 
Artikel 7
 
Alle fakturen dienen contant betaald te worden. 
Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag, van rechtswege, en zonder enige ingebrekestelling, verhoogd met een nalatigheidsintrest van 2 % per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro. 
In geval van niet betaling op de vervaldag van een faktuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden, met behoud van alle rechten van de verhuurder om geleden schade ten gevolge van eenzijdige ontbinding op de huurder te verhalen. 
Betalingen kunnen onder geen enkel beding teruggevorderd worden door de huurder.  
Artikel 8
 
In geval van niet of laattijdige levering door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 
Artikel 9

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen, per aangetekend schrijven, na de huurdatum, aan de verhuurder bekend te worden gemaakt. 
 
Artikel 10
 
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
 
  GDPR
 

PRIVACY VERKLARING GDS Group Ons adres: Albatrosstraat 9/12, B-8301 Knokke-Heist. Contactpersoon GDPR: Philippe Devleeschouwer, info@gds.be

Ons privacybeleid GDS Group bvba respecteert de privacy van al haar klanten, contactpersonen en persoonlijke data. In deze privacy verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gegevens door ons zorgvuldig worden beheerd en beveiligd. Wij verwerken uw gegevens volgens Verordening 5 EU 2016/679 van het Europese Parlement en de raad van 27/04/2016, U beter bekend onder de naam GDPR-AVG.

Persoonsgegevens die we verwerken GDS Group bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Omdat we open en transparant willen zijn, vermelden wij welke gegevens we bewaren en met welk doel. Het algemeen doel van GDS Group bvba is klantenbeheer in het kader van een overeenkomst, het tot stand brengen van een contractuele relatie als gevolg van een bestelling, offerte, aankoop en/of verhuur. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor direct marketing om nieuwe producten en diensten aan te bieden in lijn met de reeds verstrekte diensten en/of producten. Gegevens die we verwerken: identificatiegegevens om u te contacteren(naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres).

GDS Group bvba verwerkt enkel gegevens voor bovenvermelde doeleinden. Indien GDS Group bvba gebruik maakt van gegevens bekomen van derden, zijn er passende waarborgen dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen en enkel voor het overeengekomen doel gebruikt worden. Mocht U het niet langer gewenst vinden om gecontacteerd te worden en/of indien u niet langer wenst dat wij uw gegevens verwerken, laat het ons dan weten, er rekening mee houdend dat sommige gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wat gebeurt er met uw gegevens? Bewaartermijn: GDS Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Delen van gegevens: Uw gegevens zullen niet gedeeld worden voor andere doeleinden. Al de gegevens blijven binnen Europa waarvoor er passende beveiligingsmaatregelen zijn afgedwongen.

Uw gegevens zijn beveiligd GDS Group bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Onze werknemers of door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een misbruik ,neem dan contact met ons op (zie contactpersoon). U heeft rechten! U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen; tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen. Aan uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk gevolg geven.

Indien U meent dat GDS Group bvba niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, heeft u het recht klacht in te dienen bij de Commissie van de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer CBPL: www.privacycommission.be

Heeft U nog vragen?

Voor alle vragen met betrekking tot deze privacy verklaring en/of verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij onderstaande coördinaten. Deze privacy-verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens: GDS Group bvba Albatrosstraat 9/12 8301 Knokke-Heist mail : info@baloeba.be